Požičovňa elektrobicyklov

Spoznajte krásy kopaníc na bicykli.

Keďže sme pod najvyšším vrchom Bielych Karpát, požičiavame elektrobiky :-) Píšte na hostinec@uklackov.sk alebo volajte hostinského 0903201958.

Aktuálny cenník požičovne elektrobicyklov je platný od 15.7.2023

 
 
KATEGÓRIA 1/2 DEŇ 1 DEŇ 2 DNÍ
Elektrobicykel pánsky CTM PULZE veľkosť L alebo XL
30 EUR
45 EUR
40 EUR/deň
Elektrobicykel damsky elektrobike CTM RUBY veľkosť  L alebo M
30 EUR
45 EUR
40 EUR/deň
IMG_4779
 

Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom požičovne bicyklov Hostinec u Klačkov s.r.o., so sídlom: Lubina 791,91612, IČO: 35 852 178 (ďalej len „Prenajímateľ“) a Vami (ďalej aj „Nájomca“), ktoré vznikli na základe Zmluvy o prenájme (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Vami a Prenajímateľom (ďalej spolu len „Zmluvné strany“).

Nájomca bude o obsahu týchto OP informovaný pred uzatvorením Zmluvy, pričom podpisom Zmluvy vyjadruje Nájomca s týmito OP súhlas.

Prenajímateľ je právnická osoba podnikajúca v oblasti poskytovania prenájmu športových potrieb. Uzatvorením Zmluvy s Prenajímateľom výslovne vyhlasujete, že máte záujem využívať služby Prenajímateľa, a to služby spojené s jeho podnikateľskou činnosťou.

Zmluva a tieto OP tvoria úplnú a konečnú dohodu Zmluvných strán o predmete Zmluvy a nahrádzajú všetky vzájomné dohody Zmluvných strán o predmete Zmluvy a týchto OP, či už písomné a/alebo ústne, uzatvorené akýmikoľvek spôsobmi pred uzatvorením Zmluvy a týchto OP. V prípade, ak sú ustanovenia týchto OP v rozpore so Zmluvou, resp. s akýmikoľvek inými vyhláseniami Prenajímateľa, prednosť majú ustanovenia Zmluvy.

Vymedzenie základných pojmov

Nasledujúce termíny použité v týchto OP s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nebudú inak definované, budú mať význam určený v týchto OP.

„Zmluva“ je dohoda o poskytovaní služieb, ktorá bola uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom. 
„Služby“ sú služby poskytované Prenajímateľom, a to najmä poskytovanie prenájmu športových potrieb.
„Cena“ je cena zmluvná a predstavuje odmenu Prenajímateľa za poskytnuté Služby.

Miesto a čas plnenia zmluvy

Miestom plnenia Zmluvy je sídlo Prenajímateľa, alebo iné miesto podľa dohody s Nájomcom. Dátum a doba trvania je uvedená v Zmluve.

Cena a platobné podmienky

Nájomca sa zaväzuje za poskytnuté Služby platiť Prenajímateľovi cenu, ktorej výška je stanovená podľa aktuálneho Cenníka, a to za podmienok, spôsobom, v lehote a vo výške stanovených vo Všeobecných podmienkach.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Nájomcu sú spracúvané Prenajímateľom v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.

Prenajímateľ spracúva osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy. Z tohto dôvodu ich spracúva najmä pri vybavovaní Objednávok, vystavovaní príjmových dokladov a pri vybavovaní reklamácií.

Prenajímateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Nájomcu budú spracúvané v súlade s dobrými mravmi. Z tohto dôvodu osobné údaje Nájomcu nebudú poskytované tretím osobám.

V prípade, ak Nájomca má podozrenie, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Prenajímateľovi, ktorý zabezpečí prešetrenie a oznámi jeho výsledok Nájomcovi.

Zodpovednosť za škody a ujmu na zdraví

Nájomca je povinný riadiť sa platnými pravidlami cestnej premávky v zmysle §55 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. a zaobchádzať s predmetom prenájmu v rámci výrobcom doporučených pokynov, prípadne na základe pokynov Prenajímateľa tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu ani k ujme na zdraví Nájomcu a iných účastníkov cestnej premávky. Prenajímateľ a zároveň Nájomca je povinný skontrolovať pred prevzatím predmet prenájmu, tak aby sa ubezpečil, že je jeho použitie bezpečné. Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví vzniknutú pri používaní predmetu prenájmu. Ak vznikne škoda na predmete prenájmu, Nájomca je povinný uhradiť náklady na jej odstránenie v zmysle Všeobecných podmienok.

Záverečné ustanovenia

Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť OP. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v OP a nevzťahuje sa na Zmluvy uzatvorené pred vykonaním Zmeny. Zmena OP bude zverejnená na internetovej stránke Prenajímateľa najneskôr v deň jej účinnosti.

Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňom 15.7.2023.